Odwiedź miejsca polskiej reformacji: www Niechorze www Łagów www Krynica Morska
Konfederacja Ewangelicznych Kościołów Reformowanych w Polsce 
to przymierze kościołów protestanckich odwołujących się w swym nauczaniu i praktyce 
do teologii Marcina Lutra i Jana Kalwina. 
 
Naszymi naczelnymi zasadami są: 
  • Sola Scriptura (jedynie Pismo): najwyższym autorytetem w sprawach wiary i postępowania jest spisane Słowo Boże, czyli Pismo Święte; 
  • Solus Christus (tylko Chrystus): poznanie Boga oraz zbawienie grzesznika jest możliwe tylko za pośrednictwem Jezusa Chrystusa; 
  • Sola gratia (jedynie łaska): zniewolony grzechem człowiek może dostąpić zbawienia jedynie z łaski objawionej przez Ojca w Jezusie Chrystusie i udzielanej przez Ducha Świętego; 
  • Sola fide (jedynie wiara): Bóg usprawiedliwia grzeszników jedynie przez wiarę wzbudzoną przez Ewangelię; 
  • Soli Deo gloria (jedynie Bogu chwała): celem i sensem ludzkiego życia jest oddawanie czci i chwały jedynemu Bogu – Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu; 
  • Ecclesia reformata et semper reformanda (Kościół reformowany i stale się reformujący): Kościół musi ustawiczne poddawać się osądowi Słowa Bożego i reformować swoje instytucje i zwyczaje, tak aby coraz wierniej i skuteczniej realizować swoje święte powołanie.

Ewangeliczne Kościoły Reformowane w Polsce działają od 1995 roku.
 Ostatnia aktualizacja: 26.05.2009.